HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

Khu vực Tp.Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2022

1. Lý Hoàng Long E.VAPA, Ủy viên HĐNT - Chủ tịch HĐGK
2. Nguyễn Hồng Nga EVAPA/G, Ủy viên BCH - Thành viên
3. Ngô Quang Phúc E.VAPA/G - Thành viên
4. Nguyễn Thắng A.VAPA - Thành Viên
5. Nguyễn Hoài Linh AVAPA - Thành viên