THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

31/05/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 978 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 153 tác giả

Địa phương: 1 tỉnh/thành

» Hội đồng giám khảo

BAN CHẤP HÀNH HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam được Bộ trưởng - Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 940/QĐ-BNV ngày 11 tháng 8 năm 2010;

- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng nghệ thuật - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam;

- Theo đề nghị của Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng giám khảo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 năm 2020, gồm các Nghệ sĩ Nhiếp ảnh có tên sau đây:

1. NSNA Đồng Đức Thành, E.VAPA, P.CT HĐNT - Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Hoàng Quốc Tuấn, E.VAPA - Thành viên

3. NSNA Nguyễn Mạnh Sinh, A.VAPA - Thành viên

4. NSNA Huỳnh Phạm Anh Dũng, A.VAPA - Thành viên

5. NSNA Huỳnh Trí Dũng, A.VAPA - Thành viên

Điều 2. Hội đồng giám khảo hoạt động theo Quy chế Giám khảo của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Thể lệ Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 năm 2020.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Trưởng Ban Sáng tác - Triển lãm, trưởng phòng Tài chính kế toán Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các Nghệ sĩ Nhiếp ảnh có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.