KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

31/05/2021 23:59:59

THỐNG KÊ

Tác phẩm: 998

Tác giả: 172 - Tỉnh/thành: 1

» Thông báo v/v chấm chọn giải thưởng

Kính gửi toàn thể các tác giả tham gia

Vì dịch bệnh Covid-19, BTC liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Tp.HCM sẽ thay đổi hình thức chấm ảnh chung kết từ ảnh giấy in chấm công khai tại Hội Nhiếp ảnh Tp.Hồ Chí Minh bằng hình thức chấm online. Vì vậy, các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm tạm thời không gửi ảnh giấy cho BTC cho đến khi có thông báo mới.
Trong thời gian chưa chấm chọn giải thưởng, các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm vui lòng không công bố tác phẩm được chọn của mình trên các phương tiện thông tin truyền thông, BTC có quyền hủy kết quả vi phạm mà không cần thông báo đến tác giả.
Kết quả giải thưởng sẽ được công bố tại website của cuộc thi sau khi chấm xong.

Trân trọng

BTC